Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

(platný od 27.6.2012) 
 
Článok I
Úvodné ustanovenia 
   
1.1  Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti SHARE CAPITAL, s.r.o., Vítězné náměstí 576/1, 16001 Praha 6 Dejvice, Česká Republika, IČ: 24275115
DIČ: CZ24275115, (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 
1.2  Vytvorením a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a ten sa pre neho stáva záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli Gurusport.sk a tiež v sídle Predávajúceho.
 
1.3  Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na Gurusport.sk upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. 
 
1.4  Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti  predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na Gurusport.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
     
Článok II
Kontrola tovaru pri preberaní
 
2.1  Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
 
2.2  Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho na email: info@gurusport.sk. V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.    
 
 
Článok III
Reklamačný formulár
 
Kupujúci je povinný vyplniť FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / REKLAMÁCIE (ďalej len „Formulár") (inak nebudeme oprávnení akceptovať Vaše prípady) v týchto prípadoch: 
  
3.1  Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prebratia tovaru 
 
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami), dokladom o zakúpení a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar nie je možné doručiť osobne. Kupujuci je povinný vyplniť formulár pre vrátenie a výmenu tovaru , kt. najde TU .
 
3.2  Vrátenie tovaru, ktorý si kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne 
 
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal nezodpovedá tomu, čo si objednal má právo vrátiť tovar Predávajúcemu opäť maximálne do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v danom prípade neuhrádza manipulačný poplatok ani poštovné na vrátenie tovaru. Tovar neposielajte na dobierku.  Tovar nie je možné doručiť osobne. Tieto náklady v plnej výške znáša Predávajúci. Kupujuci je povinný vyplniť formulár pre vrátenie a výmenu tovaru , kt. najde TU . 
 
3.3  Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, či iných parametrov
 
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prebral mu nesedí z hľadiska nevyhovujúcej veľkosti či farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti, max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Tovar neposielajte na dobierku. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu maximálne do 14 dní odo dňa obdržania vyplneného Formulára s faktúrou a tovarom Predávajúcim. Uplatnenie nároku na výmenu závisí od momentálnej skladovej dispozícii Predávajúceho. V opačnom prípade sa postupuje podľa kroku 3.1, ako pri odstúpení od zmluvy. Náklady na výmenu tovaru (v prípade výmeny prostredníctvom kuriéra) znáša Predávajúci. 
 
3.4  Uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru – reklamácia. (postup bližšie vyšpecifikovaný v článku IV – Reklamácia tovaru  
 
 
Článok IV
Reklamácia tovaru 
 
4.1  Podmienkou vybavenia reklamácie je kompletné vyplnenie FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / REKLAMÁCIE a zaslanie reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho. Tovar musí byť kompletný a riadne očistený a musí byť priložená kópia dokladu o zakúpení - faktúry.
 
4.2  Vadou výrobku sa rozumie vzniknutý nedostatok na tovare, ktorý čiastočne – prípadne úplne znemožňuje jeho ďalšie použitie. Záruku nie je možné uplatniť na vady vzniknuté akýmkoľvek mechanickým poškodením (napr. natrhnutie zvršku), alebo zanedbaním základnej údržby uvedenej v návode na použitie. Taktiež sa za výrobnú vadu nepovažuje bežné opotrebovanie, zodratie časti, alebo celého výrobku (zákon č. 136/2002 Sb. § 619, ods. 2). 

 

4.3  Životnosť výrobku si nemožno zamieňať so záručnou dobou. Nesprávnym užívaním sa táto doba rapídne znižuje. Nadmerné opotrebenie taktiež nie je možné uplatniť ako závadu, a to v súvislosti s faktom, že opotrebenie je taktiež prirodzená vlastnosť výrobku.

 
4.4  Za odstrániteľnú vadu  sa považuje také poškodenie, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť predmetného tovaru. V tomto prípade chybu odstraňuje Predávajúci na vlastné náklady.
 
4.5  Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo by jej odstránenie bolo príliš nákladné v porovnaní s cenou tovaru. V takomto prípade má Kupujúci právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (ak to dovoľuje stav zásob) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
 
4.6  Reklamačná lehota je u nás 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva (v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení), akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Reklamácia je vyriešená: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo výmenou tovaru. Kupujúci je o stave reklamačného procesu informovaný    e-mailom, prípadne listom na adresu uvedenú v Reklamačnom Formulári.
 
4.7  Reklamácia, ktorá je uznaná ako oprávnená, je bezplatná.
 
4.8 V prípade zamietnutia reklamácie môže zákazník požiadať o vrátenie reklamovaného tovaru službou GLS na svoju adresu, avšak zaplatí poštovné 4,- Eura.
 
4.9  Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba tohto tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.
 
4.10 Kupujúci-spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci-spotrebiteľ, môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci-spotrebiteľ pri predkladaní podania riešenia sporov online vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci-spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 
    
Článok V
Záručné podmienky a záručná lehota 
 
5.1  Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň obdržania tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 
5.2  Reklamovať je možné len ten tovar, ktorý bol riadne zakúpený na portáli Gurusport.sk a v plnom rozsahu zaplatený. Na účely uplatnenia záruky slúži faktúra, ktorá je podmienkou pre vybavenie reklamácie. 
 
 
Článok VI
Záverečné ustanovenia
 

6.1  Kupujúci je povinný vyplniť "FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / REKLAMÁCIE a tento je automaticky odoslaný do systému predávajúceho, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu zamietnuť. Jediná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: info@gurusport.sk. Korešpondencia zaslaná Kupujúcemu z inej e-mailovej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a Gurusport.sk za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 

6.2  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: Gurusport.sk.  
 
 
Copyright © 2016 SHARE CAPITAL s.r.o., všetky práva vyhradené.