Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.gurusport.sk


1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu gurusport.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu gurusport.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, ktorý je určený pre konečného spotrebiteľa

2. Objednávka - kúpna zmluva

Objednávka - kúpna zmluva vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

3. Storno objednávky - kúpnej zmluvy

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hod. bez udania dôvodu.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní. 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Všetky potrebné informácie nájdete v našom Reklamačnom poriadku.

5. Dodacie podmienky

Tovar dodávame len na Slovensko a len pre konečného odberateľa, nie na ďalší predaj. Doprava vrámci celej SR je 4€. Tovar zasielame výhradne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS, IN TIME a do balíkomatov. 

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Doba dodania:
tovar na našom sklade - do 2 pracovných dní
tovar na sklade u našich dodávateľov - do 9 pracovných dní

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru - faktúru) .

c) Tovar je odosielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS, IN TIME a do balíkomatov

d) Objednaný tovar kupujúci uhrázda buď na dobierku kuriérovi, alebo platobnou kartou cez platobný systém GPwebPay.

6. Záruka, reklamácie a servis

a) Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci v prípade, ak spotrebiteľ takéto vady, alebo rozdiely v množstve zistil kontrolou pred kurierom a oznámi to predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru (ihneď- v deň prevzatia tovaru). V takomto prípade, ak sa zistia vady tovaru, alebo rozdiel v množstve pri prevzatí tovaru, spotrebiteľ je povinný vykonať zápis do dodacieho listu a kuriér je povinný potvrdiť spotrebiteľovi  zápis do dodacieho listu, že tovar je vadný, alebo, že existujú rozdiely v množstve tovaru. Za iný spôsob reklamácie predávajúci nenesie zodpovednosť.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.

7. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky platné v okamihu nákupu sú dlhodobo archivované u predávajúceho, ktorý je na požiadanie kupujúceho povinný poskytnúť ich k nahliadnutiu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. IS je zaregistrovaný pod č. 201416830 na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Zákony a predpisy: - zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Copyright © 2016 SHARE CAPITAL s.r.o., všetky práva vyhradené.